Algemene Voorwaarden Onestein B.V.

Algemene Voorwaarden Onestein B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door ( en overeenkomsten met ) Onestein B.V..

1.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden door Onestein B.V. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden tijdens het aanmeldproces en/of per e-mail. Indien de Afnemer of de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te aanvaarden eindigt de Overeenkomst.

1.4. Algemene Voorwaarden van de Afnemer of Gebruiker zijn niet van toepassing. De eventuele toepasselijkheid hiervan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Definities

Afnemer : De natuurlijke of rechtspersoon die Onestein B.V. verzoekt een aanbieding of offerte te doen voor Diensten, of die een Overeenkomst aangaat met Onestein B.V. ten behoeve van de Diensten;

Betaalde Variant(en) : Diensten waarvoor door de Afnemer een vergoeding dient te worden betaald aan Onestein B.V.;

Dienst(en) : Software van Onestein B.V., zoals omschreven in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden;

Gebruiker : De natuurlijk persoon die voor zichzelf of ten behoeve van de Afnemer een account aanmaakt of zelf heeft aangemaakt;

Misbruik : Handelingen of gedragingen als bedoeld in artikel 9;

Overeenkomst : De overeenkomst tussen de Afnemer en Onestein B.V. houdende een inspanningsverbintenis tot het verrichten van een Dienst door Onestein B.V. ten behoeve van de Afnemer. De Overeenkomst is geacht te zijn aangegaan door acceptatie van de deze Algemene Voorwaarden in combinatie met de keuze voor een bepaald dienstenpakket middels het aanmaken van een account in het Portaal ;

Portaal : De door Onestein B.V. gebruikte website waarmee toegang wordt verschaft tot de Diensten en/of de Diensten worden aangeboden;

Tarief : De door de Afnemer aan Onestein B.V verschuldigde vergoeding in verband met de Overeenkomst;

Onestein B.V. : Onestein B.V. gevestigd aan de Reduitlaan 45, 4814 DC, Breda

3. Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Afnemer c.q. de Gebruiker een account aanmaakt in het Portaal en daarbij deze Algemene Voorwaarden aanvaard. De Gebruiker staat jegens Onestein B.V. in voor zijn volmacht de Afnemer ter zake te vertegenwoordigen.

3.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.3. De Overeenkomst kan door ieder der partijen worden opgezegd tegen het einde van de lopende kalendermaand. In geval van Misbruik of een andere niet nakoming van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden kan Onestein B.V. de verlening van Diensten steeds met onmiddellijke ingang opschorten.

3.4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Onestein B.V. de data van de Afnemer nog gedurende 60 dagen bewaren, daarna wordt deze data verwijderd. De database kan schriftelijk worden opgevraagd.

4. Diensten

4.1. De door Onestein B.V. te verlenen diensten betreffen het verlenen van toegang tot Software van Onestein B.V.

4.2. De Diensten worden geleverd in verschillende varianten. De functionaliteitsverschillen zitten in het aantal voorgeïnstalleerde modules en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of beperkt.

5. Account

5.1. Ten behoeve van de verlening van de Diensten door Onestein B.V. maakt de Afnemer een account aan. Voor het aanmaken van dit account dienen persoonlijke gegevens te worden verstrekt van de Gebruiker zijnde de natuurlijke persoon die namens of ten behoeve van de Afnemer het account aanmaakt.

5.2. De gegevens voor toegang tot account zijn strikt persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. De Gebruiker c.q. de Afnemer dient zorg te dragen voor geheimhouding van deze toegangsgegevens.

5.3. In geval de Afnemer toegang voor meerdere personen wenst, dient voor ieder van hen een account te worden aangemaakt.

5.4. Een account mag slechts ten behoeve van één onderneming worden gebruikt.

6. Tarieven en betalingen

6.1. Afnemer is in verband met de Overeenkomst het overeengekomen Tarief verschuldigd. De betaaltermijn i s 14 dagen na factuurdatum.

6.2. Wijzigen van prijzen is slechts mogelijk indien Onestein B.V. Afnemer hier minimaal één maand voor ingang van op de hoogte stelt. Indien de Afnemer of de Gebruiker de aanpassing van het Tarief niet wenst te aanvaarden eindigt de Overeenkomst.

6.3. Toegang tot de Software wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien de Afnemer in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Onestein B.V. de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij de Afnemer te (laten) incasseren.

6.4. Afnemer is niet bevoegd haar betalingsverplichting te verrekenen of op te schorten.

6.5. Bij gebreke van tijdige betaling is de Afnemer zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd, te vermeerderen met incassokosten, onverminderd het recht van Onestein B.V. de verlening van Diensten op te schorten.

7. Verplichtingen Onestein B.V.

7.1. Onestein B.V. heeft een inspanningsverplichting tot het verrichten van de Diensten, de beschikbaarheid daarvan en de goede werking van het Portaal. Foutloze werking van het Portaal en 24/7 beschikbaarheid van de Diensten kan echter niet worden gegarandeerd.

7.2. Onestein B.V. maakt ten behoeve van de Diensten gebruik van hardware en infrastructuur van derden. Onestein B.V. heeft een inspanningsverplichting tot het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot gegevens die de Afnemer c.q. de Gebruiker opslaat op door Onestein B.V. gebruikte systemen en het beperken van de mogelijkheid van verspreiding van virussen of kwaadaardige software. Deze inspanningsverplichting strekt niet verder dan hetgeen zich binnen de invloedssfeer van Onestein B.V. bevindt en naar de stand der techniek in redelijkheid kan worden gevergd, mede in aanmerking genomen de verhouding tussen de kosten hiervan en het door de Afnemer betaalde Tarief.

7.3. Voor software geldt dat Onestein B.V. een inspanningsverplichting heeft om gegevensverlies te voorkomen, door middel van het periodiek zorg dragen voor het maken van een back-up van door de Afnemer ingevoerde gegevens.

7.4. Onestein B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid of goede werking van systemen die zich buiten haar invloedssfeer bevinden, zoals systemen van de Afnemer of systemen van derden. Indien de Afnemer c.q. de Gebruiker via Onestein B.V. documenten per e-mail verzendt, gelden hierbij de beperkingen die aan e-mail eigen zijn: Onestein B.V. kan niet garanderen dat e-mail daadwerkelijk aankomt of dat berichten onderweg niet worden onderschept of gemodificeerd.

8. Verplichtingen Afnemer en Gebruiker

8.1. Afnemer c.q. de Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot facturering en belastingen, alsmede voor de juistheid en volledigheid van de door de Afnemer c.q. de Gebruiker in het systeem ingevoerde gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot BTW, en voor de wettelijke bewaarplicht van facturen.

8.2. Meer in het bijzonder geldt dat de Diensten niet meebrengen dat door de Afnemer c.q. de Gebruiker ingevoerde BTW nummers worden gecontroleerd of dat keuzes van de Afnemer of de Gebruiker met betrekking tot BTW of andere fiscale regelgeving, waaronder verleggingsregels, worden geverifieerd. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de Afnemer c.q. de Gebruiker.

8.3. De Afnemer en de Gebruiker verbinden zich geen Misbruik te zullen maken van de door Onestein B.V.verleende (toegang tot de) Diensten en het Portaal.

9. Misbruik

9.1. Onder Misbruik wordt verstaan:

◦ het verrichten van handelingen die de goede werking van de door Onestein B.V. gebruikte systemen kunnen schaden;

◦ het door of via de Diensten of het Portaal proberen toegang te verkrijgen tot gegevens of systemen waarvoor de Gebruiker of de Afnemer geen toegangsrechten heeft;

◦ het door of via de Diensten of het Portaal verrichten van handelingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden;

◦ het door of via de Diensten of het Portaal verzenden van spookfacturen (facturen waarvoor geen prestatie is geleverd of zal worden geleverd of facturen waar geen overeenkomst aan ten grondslag ligt)

10. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

10.1. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot gegevens van vertrouwelijke aard van de andere partij die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben vernomen voor zover deze zich niet reeds in het publieke domein bevinden. Een en ander behoudens ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

10.2. Partijen zullen bij de verwerking van persoonsgegevens de wettelijke bepalingen ter zake in acht nemen. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot de door of ten behoeve van de Afnemer ingevoerde persoonsgegevens. De Afnemer is zowel verantwoordelijke als bewerker in de zin van deze wet. Onestein B.V. faciliteert slechts de opslag van gegevens en heeft geen verdere zeggenschap over de verwerking daarvan.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De intellectuele eigendomsrechten van het Portaal berusten bij Onestein B.V. of haar licentiegevers. Geen enkel intellectueel eigendomsrecht zal overgaan op de Afnemer, tenzij schriftelijk bij specifieke overeenkomst anders is overeengekomen. Afnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten die niet bij de Afnemer rusten, deze beperken of anderszins belemmeren.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Onverminderd hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden is bepaald omtrent aansprakelijkheid, is iedere aansprakelijkheid van Onestein B.V. voor indirecte schade uitgesloten. Onestein B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.

12.2. Ieder eventuele aansprakelijkheid van Onestein B.V. tot vergoeding van schade is beperkt tot het Tarief dat in het kader van de Overeenkomst aan Afnemer in rekening is gebracht.

12.3. Afnemer vrijwaart Onestein B.V. voor aanspraken van derden voor alle schade die deze derden mochten lijden door gebruikmaking van de Diensten door Afnemer.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Onestein B.V. en Afnemer in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking va n de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

13.2. Op de relatie tussen Onestein B.V. en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.3. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen in eerste feitelijk e instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Breda.